مدت دوره 40 ساعت

هزینه واقعی دوره 800 هزار تومان

پنجشنبه 9-14


هزینه دوره 330 هزارتومان


پیش ثبت نام فقط با 50 هزار تومان

سیلابس دوره:

Linux Kernel

       Linux Installation and Package Management

       GNU and Unix Commands

       Devices, Linux File systems, File system Hierarchy Standard

       Shells, Scripting and Data Management

User Interfaces and Desktops

      Administrative Tasks

       Essential System Services

       Networking Fundamentals

       Security

       System Security

  Troubleshooting