دوره CEHv.9


برای اولین بار در کرج مبتنی بر Kali Linux 2016

مدت دوره : 40 ساعت

هزینه واقعی دوره 880 هزار تومان

روزهای پنجشنبه 9 الی 14

با تخفیف استثنایی 400 هزار تومان

سرفصل دوره:

With Kali Linux 2016:
       
         Introduction to Ethical Hacking
         Footprinting and reconnaissance
         Scanning Networks
         Enumeration
         System Networks
         Malware Threats
         Sniffing
         Social Engineering
         Denial-of-Service
         Session Hacking
         Hacking Webservers
         Hacking Web Applications
         SQL Injection
         Hacking Wireless Networks
         Hacking Mobile Platforms
         Evading IDS, Firewalls, and  Honeypots
   Cryptography