این کد به طور انحصاری به یک مدرک اختصاص داده شده است و دارنده مدرک از طریق صفحه درخواست صدور مدرک ، امکان دریافت این کد را دارد.

کد اعتبار دوره

اخبار نت کالج برتر