اساتید نت کالج برتر

اساتید مجرب و متعهد با سوابق درخشان 

گروه شبکه و امنیت

نام مدرسسوابق و مهارت ها
مرضیه باروتکار Microsoft Solution Expert
Cisco Route & Switch Professional
 Virtualization Expert
 Mikrotik Professional
 Security Leader
بهداد رحمانی
 2012MTCNA #1301NA010   Mikrotik , Iran

2014 MTCWE #1404WE076   Mikrotik , Iran

2012 CCNA         Shatel , Iran

2014 MTCTCE #1410TCE116  Mikrotik , Iran

2015 MTCUME #1504UME025  Mikrotik , Iran

2016 MTCRE #1607RE030   Mikrotik , Iran

2016 MikroTik Academy Trainer Mikrotik , Iran

محمدجواد زواری
ُSecurity Expert (CEH, CEHFI, Crack, SCNP, ...)

Linux Expert

Cisco Route & Switch Expert

Cisco Security Expert
Microsoft Solution Professional
میلاد صابر Cisco Route & Switch Expert
Cisco Security Expert

Security Expert

Virtualization Expert

Linux Expert
میثم رحمتیان Mikrotik Expert
VOIP Expert
Virtualization Professional
Linux Expert
کاظم نیسی Microsoft Solution Expert
Cisco Route & Switch Expert
Mikrotik Leader
VoIP Expert
A+ Expert
سید مصطفی رضوی
Microsoft Solution Expert
Cisco Route & Switch Expert
Mikrotik Expert
Linux Expert
سپهر زارع Microsoft Solution Expert
Cisco Route & Switch Professional
Virtualization Professional
Firewalls Professional
Linux Professional
مصطفی چراغی Microsoft Solution Expert
Cisco Route & Switch Expert
Virtualization Expert
Firewalls Professional
فرزام خدائی Cisco Route & Switch Expert
Microsoft Solution Professional
HP Servers Expert
Firewalls Professional
A+ Expert
محمد مهدی مرادخانی
Cisco Route & Switch Expert

QOS Expert

Microsoft Professional
Mikrotik Professional

Virtualization Professional
علی عمادیان Cisco Route & Switch Expert
Microsoft Solution Professional
HP Servers Expert
Virtualization Professional 

گروه طراحی وب سایت و برنامه نویسی

نام مدرسسوابق و مهارت ها
امیر نوری
Web Designing Expert
Web Programming Expert
PHP programming Expert
Jquery, CSS, HTML Expert
SQL server, MYsql Expert
فرید کرمی
Web Designing Expert
Web Programming Expert
C# Programming Expert
ASP programming Expert
Bootstrap, Jquery, CSS, HTML Expert
SQL server Exert
نیکوکار
Android Programming Expert
JAVA programming Expert
Game Programming Expert

Python Programming Expert

Blender, Unity, AVR, Proteus Expert
وحید گودرزی

C# Programming Expert
ASP.net MVC Expert

jquery, json, Ajax Expert

مهدی اخوان
Web Designing Expert
Web Programming Expert
PHP programming Expert
Jquery, CSS, HTML Expert
SQL server, MYsql Expert