اساتید نت کالج برتر

اساتید مجرب و متعهد با سوابق درخشان 

گروه شبکه و امنیت

نام مدرسسوابق و مهارت ها
مرضیه باروتکار Microsoft Solution Expert
Cisco Route & Switch Professional
 Virtualization Expert
 Mikrotik Professional
 Security Leader
بهداد رحمانی

(Trainer)
 2012MTCNA #1301NA010   Mikrotik , Iran

2014 MTCWE #1404WE076   Mikrotik , Iran

2012 CCNA         Shatel , Iran

2014 MTCTCE #1410TCE116  Mikrotik , Iran

2015 MTCUME #1504UME025  Mikrotik , Iran

2016 MTCRE #1607RE030   Mikrotik , Iran

2016 MikroTik Academy Trainer Mikrotik , Iran

میلاد صابر Cisco Route & Switch Expert
Cisco Security Expert
Security Expert
Virtualization Expert
Linux Expert
میثم رحمتیان Mikrotik Expert
VOIP Expert
Virtualization Professional
Linux Expert
وحید صیفی کار Fiber Expert
Fusion Expert
Rack Designing Expert
Data Center Designing & Implementing Expert

کاظم نیسی Microsoft Solution Expert
Cisco Route & Switch Expert
Mikrotik Leader
VoIP Expert
A+ Expert
سید مصطفی رضوی
Microsoft Solution Expert
Cisco Route & Switch Expert
Mikrotik Expert
Linux Expert
سپهر زارع Microsoft Solution Expert
Cisco Route & Switch Professional
Virtualization Professional
Firewalls Professional
Linux Professional
مصطفی چراغی Microsoft Solution Expert
Cisco Route & Switch Expert
Virtualization Expert
Firewalls Professional
علیرضا ترکاشوند Cisco Route & Switch Expert
CCIE Route & Switch Expert 
Microsoft Solution Professional
 Linux Professional 
Mikrotik Professional 

محمد مهدی مرادخانی
Cisco Route & Switch Expert
QOS Expert
Microsoft Professional
Mikrotik Professional
Virtualization Professional
علی عمادیان Cisco Route & Switch Expert
Microsoft Solution Professional
HP Servers Expert
Virtualization Professional 

گروه طراحی وب سایت و برنامه نویسی

نام مدرسسوابق و مهارت ها
امیر نوری
Web Designing Expert
Web Programming Expert
PHP programming Expert
Jquery, CSS, HTML Expert
SQL server, MYsql Expert
فرید کرمی
Web Designing Expert
Web Programming Expert
C# Programming Expert
ASP programming Expert
Bootstrap, Jquery, CSS, HTML Expert
SQL server Exert
نیکوکار
Android Programming Expert
JAVA programming Expert
Game Programming Expert
Python Programming Expert
Web Designing Expert
Web Programming Expert
PHP programming Expert
Jquery, CSS, HTML Expert
Blender, Unity, AVR, Proteus Expert
وحید گودرزی

C# Programming Expert
ASP.net MVC Expert
jquery, json, Ajax Expert

مهدی اخوان
Web Designing Expert
Web Programming Expert
PHP programming Expert
Jquery, CSS, HTML Expert
SQL server, MYsql Expert