50 ساعت


  

Java Script + CSS + HTML .1

 Wordpress .2

mysql+php .3

  seo .4

5. امنیت


هزینه دوره فقط یک میلیون و پانصد تومان (+اقساط)


بطور کاملا خصوصی