مدت دوره 40 ساعت

گروه 1: یکشنبه و سه شنبه 14 الی 19

هزینه 290 هزار تومانگروه 2: پنجشنبه 15 الی 20

هزینه 355 هزار تومان

سیلابس دوره:

پیشنیاز : گذراندن دوره مقدماتی C#

1.    مفاهیم Validation در دریافت داده از کاربر

2.    آشنایی با Lambda Expressions

3.    درک کامل  ADO.Netو مفاهیم ORM

4.    ارتباط با SQL Server  با تکنولوژی های SqlClient ،  LINQ و Entity Framework

5.    مبحث امنیت در .NET Framework از جمله

         -Authentication 

Authorization -         


 Cryptography -         


  Stenography -         

  Hashing -         

6.    مبحث
Socket Programming  در  C#

7.     مبحث
File Transfer و کار با  انواع فایل ها و  Registry در  C#

8.     برنامه نویسی Asynchronous که شامل بخش های

         - آشنایی با Thread ها

        -آشنایی با Taskها


9.    آشنایی با Process ها و AppDomain ها در برنامه های C#

10.    انواع روش های گزارش گیری از پروژه  از جمله  StimulSoft

11.    بسته بندی تجاری پروژه و ساخت فایل   Setup پروژه