دوره 30 ساعت

هزینه واقعی:560 هزار تومان

گروه1:   سه شنبه     20-17

گروه2:   دوشنبه ها    19-14

هزینه با تخفیف:240 هزار تومان


**پیش ثبت نام فقط با مبلغ 50 هزار تومان**

پنجشنبه ها: 14 -19

هزینه 300 هزار تومانسرفصل مطالب: