فیبر نوری


برای اولین بار در کرج برگزار می شود با همه تجهیزات فنی مورد نیاز کارگاه: فیوژن- مفصل خاکی- پچ پنل- پیگ تیل و ...

فعالیت های فنی کارگاه  فیبرنوری :

شناخت انواع کابل فیبرنوری
شناخت پچ پنل فیبرنوری
شناخت تجهیزات آماده سازی فیبرنوری جهت اتصال
روشهای اتصال فیبرنوری (FUSION-EPOXY-LESS EPOXY-MECANICAL)
شناخت دستگاه فیوژن فیبرنوری
آرایش تارهای فیبرنوری در کاست پچ پنل فیبرنوری
شناخت مفصل فیبرنوری
طراحی پروژه فیبرنوری
آرایش تارهای فیبرنوری در مفصل و ملاحظات آن
شناخت جایگاه ایمنی در هنگام کار با فیبرنوری
شناخت ماژول فیبرنوری
روشهای لیبل گذاری فیبرنوری در رایزر
روشهای تست فیبرنوری